ექვსკუთხა შეერთება განაპირობებს

მჭდრო კავშირს იმპლანტსად ა აბატმენტს შორის.

კონუსური შეერთება გვთვაზობს საუკეთესო ორთოპედიულ მხარდაჭერას და გაუმჯობესებულ მჭირდრო კავშირს იმპლანტსა და აბატმენტს შორის.

ექვსკუთხა | კონუსური| ვიწრო-კონუსური | ერთეტაპიანი
პროდუქტის მიმოხილვა.

ერთეტაპიანი P7S/P9S სისტემის კატალოგი

SGS-ის ქირურგიული შაბლონის კატალოგი