ექვსკუთხა შეერთება (P1 – P7)

ჰექსაგონალური შეერთება განაპირობებს

მჭდრო კავშირს იმპლანტსად ა აბატმენტს შორის.

კონუსური შეერთება (P1D – P7D)

კონუსური შეერთება გვთვაზობს საუკეთესო ორთოპედიულ მხარდაჭერას და გაუმჯობესებულ მჭირდრო კავშირს იმპლანტსა და აბატმენტს შორის.

ვიწრო-კონუსური შეერთება (P7N)

ვიწრო- კონუსური შეერთება გვთვაზობს საუკეთესო ორთოპედიულ მხარდაჭერას და გაუმჯობესებულ მჭირდრო კავშირს იმპლანტსა და აბატმენტს შორის.