Ti-Oss

ძვლის გრანულები

ხარისხი, საიმედოობა და ხელმისაწვდომობა 5 წელზე მეტი დროის კლნიკური მონაცემებით.

Ti-Oss ძვლის გრანულები

მრავალფოროვანი, 100% ღრუბლოვანი ძვლის გრაფტი.

Octabone ძვლის გრანულები

ნაკლებად მრავალფოროვანი, 100% ღრუბლოვანი ძვლის გრაფტი.

Ti-Oss შპრიცი

მრავალფოროვანი, 100% ღრუბლოვანი ძვლის გრაფტი შპრიცის შეფუთვაში.

Ti-Oss ბლოკი

ძვლის გრაფტი ბლოკის ფორმაში დიდი დეფექტების შესავსებად.

Ti-Oss მემბრანა

აბსორბციული და იმპლანტირებადი კოლაგენური მემბრანა.